Twin-Port

Helsingin Länsisatama ja Tallinnan Vanhankaupungin Satama muodostavat toiminnallisesti toisiinsa liittyvän satamaparin, yhteisen yrittämisen ja työssäkäyntien alueen ja kehittävät satamatoimintojaan yhteistyössä.

Twin-Port, Port of Helsinki, Port of Tallinn

Kaksoiskaupungin taloudellinen merkitys kasvaa molemmin puolin Suomenlahtea. EU:n tukema Twin-Port -hanke kuuluu merkittävimpiin satamakaupunkien yhteisiin hankkeisiin.

Helsinki ja Tallinna - kaksoiskaupunki

Helsingin ja Tallinnan välinen linja on erittäin vilkkaasti liikennöity laivareitti. Satamien välisen liikenteen määrä kasvaa jatkuvasti ja Helsingin ja Tallinnan välisen liikenteen sujuminen on elintärkeää kaksoiskaupungin kehittymisen varmistamiseksi.

Kaupunkien väliset lauttayhteydet ovat osa taloudellisesti merkittävää EU:n liikenteen runkoväylää Keski-Eurooppaan. Länsisatamasta Tallinnan kautta kulkee nopein reitti Keski- ja Etelä-Euroopan maantie- ja rataverkkoihin.

EU kehittää liikenneväyläverkostoa TEN-T (Trans European Transport Network) -liikennehankkeiden kokonaisuudella, jossa meret ylittävät kuljetusreitit, MoS (Motorways of the Seas) ovat Suomen kannalta tärkeä osa. Länsisataman ja Tallinnan Vanhankaupungin sataman välisen yhteyden merkitys kasvaa jatkuvasti.

Twin-Port -kartta

Suomen ja Baltian maiden kautta kulkevat tie- ja ratayhteydet ovat lyhin ja nopea tie Keski-Eurooppaan. Via Baltican henkilö- ja tavaraliikenteen palvelut toimivat jo varsin sujuvasti. EU-maiden kehitteillä oleva raideyhteys, Rail Baltic, Tallinnasta Varsovaan ja edelleen Berliiniin, tulee tarjoamaan taloudellisen yhteyden Helsingistä Keski-Euroopan rataverkkoon Adrian meren rantamaihin saakka.

 

 

Twin-Port -hanke

Tein Port

Osana EU:n TEN-T -liikennehankkeiden kokonaisuutta Helsingin Satama ja Tallinnan Satama kehittävät satamatoimintoja yhteisessä Twin-Port -hankkeessa, jonka pääpaino kohdistuu tavaraliikenteeseen.

Twin-Port -hanke keskittyy Helsingissä Länsisataman ja Tallinnan keskustassa sijaitsevan Vanhankaupungin sataman kehittämiseen ja toimintojen harmonisoimiseen.

Helsingissä Länsisataman satama-alueen kapasiteettia lisätään uudistamalla sataman toimintoja, liikennejärjestelmiä ja katuyhteyksiä. Tavoitteena on erilaisille liikennemuodoille sopiva satama, jonka toiminta on tehokasta ja ympäristön kannalta kestävää.

Twin-Port -hankkeen osapuolet ovat Helsingin Satama, HKR (Helsingin kaupungin rakennusvirasto) , KSV (Kaupunkisuunnitteluvirasto) ja AS Tallinna Sadam.
EU on mukana rahoittamassa Länsisataman ja Tallinnan Vanhankaupungin Sataman parannuksia. Pääosa näille satamille osoitetusta tuesta käytetään Länsisataman kehittämiseen.

Hankkeen keskeiset kohteet:

Helsingin Länsisatama

  • parannetaan katuliikenteen järjestelyjä ja satamaopasteita, lisätään pysäköintitilaa, kehitetään automaatiota, rakennetaan uutta laituritilaa ja laituripaikkoja. Myös meriväyliä parannetaan.

Tallinnan Satama

  • investoi Vanhan Kaupungin Sataman ja kaupungin välisen liikenteen parannuksiin ja satamalogistiikkaan.

Mikä on TEN-T?

TEN-T (Trans European Transport Network) on EU:n kattava, ylikansallinen liikennehankkeiden kokonaisuus, jolla EU osittain rahoittaa liikenteen väylien parantamista: teitä ja rautateitä ja merenkulun infrastruktuureja EU-maissa.

Liikenneverkkojen laatua nostetaan, liikenteeseen liittyviä stardardeja yhtenäistetään, pullonkauloja ja katkoja poistetaan. Valvontaan, tavarankäsittelyn ja matkustamisen eri vaiheisiin liittyvää uutta tekniikkaa ja automaatiota otetaan käyttöön. Tavoitteena on saumaton, tehokas ja turvallinen väylien kokonaisuus tavara- ja henkilöliikenteelle maanteillä, merellä ja rautateillä. Liikenteen sujuvoittamisella katsotaan olevan taloutta vahvistava vaikutus koko EU:n alueella.
Vuoteen 2020 mennessä EU on osoittanut TEN-T -hankkeisiin yhteensä 26 miljardia euroa.