Luftkvaliteten har förbättrats i Helsingfors hamnar

13.05.2022
Nyheter

Luftkvaliteten i hamnområdena påverkas främst av utsläpp från bil- och fartygstrafiken. Enligt HRM:s mätningar har halterna av luftföroreningar under årens lopp klart minskat.

Silja Serenade i Södra Hamnen.
HRM uppföljer utvecklingen av luftkvalitet i hamnarna. I närheten av hamnarna påverkas luftkvaliteten främst av utsläppen från bilar och fartyg. Invid havsstranden förbättras dock luftkvaliteten tack vare den öppna och blåsiga omgivningen.

Luftkvaliteten i hamnarna är i regel god

Helsingforsregionens miljötjänster HRM har uppföljt luftkvaliteten i hamnområdena Skatudden, Västra hamnen, Södra hamnen och Nordsjö under flera års tid. Placeringen av mätstationen varierar från år till år. År 2021 placerades mätstationen på Skatudden. Man mätte bland annat halterna av inandningsbara partiklar såsom gatudamm, småpartiklar, svaveldioxid och kväveoxider, det vill säga avgasutsläpp.
– Utsläppen från både fartygs- och biltrafiken i hamnområdena har klart minskat, vilket också syns i luftkvaliteten. Till exempel svaveldioxidhalterna har klart sjunkit som resultat av skärpningen av utsläppsreglerna för fartygstrafiken, berättar HRM:s luftvårdsexpert Saija Korhonen.

År 2021 var årshalterna för svaveldioxid på Skatudden 0,8 mikrogram i kubik (µg/m3). Motsvarande halt år 2013, innan den senaste gången utsläppsreglerna skärptes var 3,2 mikrogram per kubikmeter. Utöver fartygstrafiken har även svaveldioxidutsläppen från energiproduktionen minskat.

Även årshalterna av kvävedioxid har minskat i Helsingfors hamnar på lång sikt. Orsaken till att halterna minskat beror åtminstone delvis på att bilbeståndet har förnyats och att avgasutsläppen renas. Även minskningen i antalet båtresenärer och biltrafik på grund av coronapandemin syns i mätresultaten från år 2020 och 2021.

– Helsingfors Hamn har under de senaste åren tagit i bruk landel i flera hamnar, och ibruktagningen utvidgas under de kommande åren. Landel minskar betydligt på utsläppen medan fartyget är i hamnen säger Andreas Slotte, chef för Helsingfors Hamns hållbara utveckling. Världshälsoorganisationen WHO publicerade ifjol nya, skarpare riktvärden för olika luftföroreningar. De överskrids i huvudstadsregionen i flera olika omgivningar, även i hamnarna vad beträffar svaveldioxid och småpartiklar.

Fartygens ankomst- och avgångstider påverkar halternas dygnsvariation

Halterna av luftföroreningar i hamnarna varierar med fartygens ankomst- och avgångstider. Till exempel på Skatudden kan man klart se hur svaveldioxidhalterna ökar på morgonen och kvällen.
– Luftföroreningshalterna visar tydligt när fartygen ankommer och avlöper hamnen. Halterna varierar enligt trafikrytmen orsakad av de anländande och avgående fartygen. Samma variation i halterna syns både på vardagar och veckoslut, berättar Korhonen.

Information om luftföroreningar:
• Kväveoxider i andningsluften (NOx) kommer från trafikutsläpp, särskilt från dieselbilar och tung trafik. Av kväveoxiderna är kvävedioxid den mest hälsovådliga. Den kan i höga halter orsaka att luftrören krymper, och förvärra symtomen i andningsorganen särskilt för barn och astmatiker.
• Svaveldioxid (SO2) i utomhusluften kommer främst från energiproduktionen och utsläpp från fartygen. Svaveldioxidutsläppen har under de senaste decennierna sjunkit mycket, och halterna i utomhusluften är nuförtiden låga.
• Inandningsbara partiklar (PM10) utgörs främst av gatudamm som lyfts upp av trafiken, och som kan orsaka hälsoproblem. En ökning i halterna av gatudamm är särskilt skadligt för personer med andningssjukdomar.
• Småpartiklar (PM2,5) utgörs främst av utsläpp från trafiken och vedbränning. Dessutom kan de spridas till huvudstadsregionen från utanför landets gränser. Småpartiklar anses vara särskilt skadliga för hälsan, då de kan tränga djupt in i lungorna.
• Mest känsliga för hälsoolägenheter orsakade av luftföroreningar är små barn och seniorer samt personer med andnings- och hjärtsjukdomar.

Mer information:
• Trender för olika luftföroreningshalter i huvudstadsregionen: www.hsy.fi/pitoisuustrendit (på finska)
• Utsläppstrender för olika utsläppskällor i huvudstadsregionen: www.hsy.fi/paastotrendit (på finska)
HRM:s publikationer om luftkvalitet (på finska)
Halter av luftföroreningar som öppen data