Hamnens utvecklingsprogram fick grönt ljus

18.01.2022
Nyheter

På sitt sammanträde den 17 januari 2022 godkände Helsingfors stadsstyrelse Helsingfors Hamn Ab:s utvecklingsprogram.

Helsingfors Hamn har upprättat ett nästan tioårigt utvecklingsprogram utifrån den utredning av olika scenarier som publicerades sommaren 2020. Utvecklingsprogrammet medför att trafiken med passagerarfartyg till Tallinn koncentreras till Västra hamnen och trafiken till Stockholm till Skatudden. Arrangemangen av funktionerna omfattar ändringar av områdena och terminalerna i Västra hamnen och Skatudden samt byggande av en hamntunnel från Västra hamnen till Västerleden. 

Utvecklingsprogrammet är i linje med Helsingfors stadsstrategi, som publicerades i oktober 2021, och är i sin helhet en fortsättning på det principbeslut som fattades av stadsfullmäktige den 3 februari 2021. Utvecklingsprogrammet överensstämmer även med det genomförandebeslut som stadsstyrelsen fattade i februari 2021. 

Programmet består av flera ändringar som funktionellt hänger samman med varandra och bildar en enhetlig helhet. Arrangemangen på ett ställe inverkar på arrangemangen på andra ställen. Därför ska även genomförandet ske i en viss ordning. 

De delar som genomförs först är områdesarrangemangen i Västra hamnen, renoveringen av den gamla terminal 1 och byggandet av hamntunneln för koncentrationen av Tallinn-trafiken. Efter det genomförs hamnarrangemangen i Skatudden, så att trafiken till Stockholm kan koncentreras dit. Först efter att ovanstående har färdigställts kan man övergå till följande fas, som är hamnarrangemangen i Södra hamnen som syftar till att förminska hamnområdet.

Helsingfors Hamn Ab:s investeringspaket är ekonomiskt lönsamt och skapar förutsättningar för hamnverksamheten att växa, likaså är dess effekter på bolagets ekonomi positiva. Helheten finansieras genom bolagets affärsverksamhet. Programinvesteringarna under åren 2022–2030 är omkring 560 miljoner euro.

”Helsingfors är den viktigaste motorn i Finlands ekonomi, och hamnen är en mycket viktig del av den. Ett gemensamt mål för staden är att trygga verksamhetsförutsättningarna för hamnen och utveckla den till en allt bättre fungerande helhet – samtidigt hänger utvecklingen av hamnen på ett betydande sätt samman med hela stadens utveckling. Målet är att resultatet av de nya arrangemangen ska vara ett ännu mer livskraftigt, trivsamt och fungerande Helsingfors”, konstaterar borgmästare Juhana Vartiainen

Beslutet som nu har fattats är ett principbeslut om att genomföra programmet och starta projektet, vilket betyder att många detaljer kommer att klarna. Utvecklingsprogrammet för Helsingfors Hamn är förknippat med flera avgörande faktorer med tanke på planläggningen, trafiken och tidsplanen, så även den interna samordningen i staden i fråga om dessa är mycket viktig.

”Vi kan vara mycket nöjda över att vi kan gå vidare till att genomföra det här projektet. Det ger både oss och rederierna tydliga utvecklingsmöjligheter. Samtidigt kan vi trygga bolagets tillväxt och göra fordonstrafiken i centrum smidigare”, säger Ville Haapasaari, VD för Helsingfors Hamn.

Det scenario för en koncentration av trafiken som valts som utgångspunkt för utvecklingsprogrammet är det som bedöms ha de mest positiva miljöeffekterna bland de kartlagda scenarierna. Målet för Helsingfors hamn är att vara koldioxidneutral i fråga om sin egen verksamhet senast år 2035, och i enlighet med sitt program Hiilineutraali satama 2035 (Koldioxidneutral hamn 2035) strävar hamnen efter att minimera även andra än sina egna koldioxidutsläpp i hamnområdena. Helsingfors Hamns miljötillstånd möjliggör hamnverksamhet i enlighet med tillståndsvillkoren.

Läs mer om utvecklingsprogrammet på Helsingfors Hamns webbplats.

Mer information:
Helsingfors Hamns mediadesk, e-post: mediadesk(at)portofhelsinki.fi, tfn 040 5065280