År 2022 – Fraktrekord i Helsingfors hamnar

18.01.2023
Nyheter
Nosturit lastaavat konttilaivoja.
Foto: Suomen Ilmakuva

År 2022 färdades totalt 15,2 miljoner ton gods via Helsingfors hamnar. Mängden översteg klart det tidigare rekordet från 2018 (14,7 miljoner ton). Passagerartrafiken som nästan helt stoppades av coronapandemin började gradvis återhämta sig under året.

– I fjol färdades mer gods via oss än någonsin. Den kraftiga ökningen av godstrafiken fortsatte ända till slutet av augusti, varefter takten avtog och volymerna stannade på en något lägre nivå än året innan, beskriver Ville Haapasaari, verkställande direktör för Helsingfors Hamn Ab, det gångna året. 
– Trots den osäkra situationen i verksamhetsmiljön ökade vår trafikvolym mer än den allmänna marknaden.

Den godstrafik som hanterades av koncernen Helsingfors Hamn uppgick till sammanlagt 15,2 miljoner ton (+ 5,6 % år 2021), av vilket 7,7 miljoner ton var export (+ 0,9 %) och 7,3 miljoner ton import (+ 11,7 %).  

Största delen av det gods som transporteras via Helsingfors Hamn är styckegods* inom Finlands utrikeshandel, det vill säga frakt som transporteras i långtradare, släpvagnar och containrar. År 2022 uppgick enhetstrafiken till sammanlagt 12,6 miljoner ton (+ 3,8 %), av vilket 6,7 miljoner ton var export och 5,9 miljoner ton import. 

700 000 långtradare och släpvagnar transporterade 8,8 miljoner ton (+ 5,1 %) gods. Mängden containrar som färdades var 492 000 TEU** (+ 5,4 %), i ton var mängden containerfrakt 3,8 miljoner.
 

Godstrafiken 2021 2022 Förändring i %
22/21
Styckegodstrafik, ton 12 141 000 12 605 000 + 3,8 %
     Import, ton 5 522 000 5 906 000 + 6,9 %
     Export, ton 6 619 000 6 699 000 + 1,2 %
Bulkgodstrafik, ton 1 376 000 1 558 000 + 13,2 %
Break Bulk, ton 719 000  879 000 + 22,3 %
Utländsk trafik totalt, ton  14 243 000 15 090 000 + 5,9 %
Kusttrafik, ton  130 000 91 000 - 29,8 %
TOTAL GODSTRAFIK, ton 14 373 000 15 181 000 + 5,6 %
Containrar, TEU 467 000 492 000 + 5,4 %
Containrar, ton 3 768 000 3 806 000 + 1,0 %
Långtradare, släpvagnar etc., st.  664 000 702 000 + 5,7 %
Långtradare, släpvagnar etc., ton   8 377 000 8 806 000 + 5,1 %

Antal båtresor fördubblades 

– Passagerarantalet fördubblades jämfört med det föregående coronaåret 2021 och som det ser ut nu fortsätter återhämtningen också under det innevarande året, berättar Haapasaari.
– Från och med mars var coronasituationen i allmänhet under kontroll och samhället öppnades i större utsträckning. Samtidigt började man också resa mer med fartyg igen. Ändå saknades till exempel asiatiska turister fortfarande för det mesta på fartygen. 

År 2022 var Helsingfors Hamns totala passagerarantal 8,1 miljoner. 
Inom linjetrafiken*** uppgick det totala passagerarantalet till nästan 8 miljoner, vilket var 112,7 % mer än året innan. Mellan Helsingfors och Tallinn färdades 6,3 miljoner passagerare, mellan Helsingfors och Stockholm 1,4 miljoner och mellan Helsingfors och Travemünde 152 000. 

Linjetrafik  2021  2022 Förändring i % 22/21
Stockholm  399 000 1 405 000 +252,4 %
Tallinn 3 150 000 6 322 000 100,7 %
Travemünde 102 000 152 000 +49,4 %
Mariehamn  72 000 43 000 - 40,2 %
Övriga  16 000  30 000  +89,5 %
SAMMANLAGT    3 738 000  7 951 000  112,7 %

Utfallet av säsongen för den internationella kryssningstrafiken var dämpat. Sammanlagt 162 000 turister fick besöka Helsingfors och huvudstadsregionen på 164 fartygsbesök. 

Betydligt flera fartygsbesök hade bokats i förväg. Rederierna avbokade dock sina besök när kryssningsturerna till S:t Petersburg ställdes in efter att Ryssland invaderade Ukraina.

Trafiken år 2023

På grund av de försämrade allmänna ekonomiska utsikterna, den höga inflationen, energikrisen och konsumenternas minskade köpkraft förväntas godstrafiken bli något långsammare i Helsingfors hamnar år 2023. 

Den internationella kryssningstrafiken förväntas inte öka nämnvärt. Antalet passagerare inom linjetrafiken uppskattas bli lika stor som före coronapandemin först om 2–3 år, även om den nuvarande tillväxttakten är god. 

* styckegods = gods som transporteras i stora enheter, såsom containrar, långtradare och släpvagnar.
** TEU = volymmått som motsvarar en 20 fots sjöfartscontainer.
*** linjetrafik = regelbunden fartygstrafik enligt tidtabell, bl.a. de passagerar- och bilfärjor som trafikerar mellan Tallinn och Helsingfors.

Mer information:
Helsingfors Hamns trafikstatistik januari–december 2022 (på finska) 
mediadesk(at)portofhelsinki.fi, medietelefon under tjänstetid: 040 5065280