Ympäristövaikutusten hallinta

Itämeri on yksi maailman tiheimmin liikennöidyistä merialueista.  Oman haasteensa asettaa satamanosien sijainti aivan maamme pääkaupungin keskustan tuntumassa. Helsingin Satama omalta osaltaan vastaa satamatoiminnan ja merenkulun haitallisten ympäristövaikutusten minimoinnista.

Melu

Satamassa melua aiheuttavat mm. pääkoneet kun alukset saapuvat ja lähtevät satamasta. Lisäksi melua syntyy lastin purkamisesta ja lastaamisesta, alusten ilmastointijärjestelmistä sekä apukoneiden käymisestä, kun alus tuottaa laiturissa ollessa käyttöönsä sähköä.  Myös satamassa liikennöivät työkoneet ja ajoneuvoliikenne aiheuttavat melua.

Sataman melutasoa valvotaan meluselvityksillä, joissa tarkastellaan satamatoiminnan melupäästöjä erilaisissa tilanteissa ja verrataan meluarvoja satamien ympäristöluvissa määriteltyihin arvoihin. Satamatoiminnan aiheuttama melu ei saa asuinrakennusten pihoilla tai ulko-oleskelualueilla ylittää 55dB päivällä ja 50 dB yöllä. Helsingin Satama teettää uudet meluselvitykset melumallinnuksineen ja -mittauksineen joka kolmas tai neljäs vuosi. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä kaupunkisuunnittelun kanssa esimerkiksi kaavoitusta suunniteltaessa.

Melun torjunta on Helsingin Satamalle erityisen tärkeää, sillä matkustajasatamat sijaitsevat keskellä tiheästi asuttua pääkaupunkia.  

Kaupunkirakenne laajenee jatkuvasti, jolloin asutus ja työpaikat tulevat yhä lähemmäs satamia. Myös Vuosaaren tavarasataman läheisyydessä oleva loma-asutus ja luonnonsuojelualueet pitää ottaa huomioon sataman toiminnassa.

maasähkö
Kun alus on laiturissa ollessaan kytketty maasähköön, sen apumoottoreiden käytön tarve vähenee.

Haluamme olla hyviä naapureita kaupunkilaisille ja minimoimme meluhaittoja mahdollisuuksien mukaan ja teemme tiivistä yhteistyötä mm. Helsingin kaupungin kaupunkisuunnittelun kanssa. Mm. Vuosaaren satamaa rakennettaessa melu otettiin erityisesti huomioon. Sataman koillislaidalle rakennettiin lähes kilometrin mittainen, betoninen melumuuri.

Monilla aluksilla on myös käytössä omia melunvaimentimia. Sen lisäksi Helsingin Satama tarjoaa aluksille maasähköä useilla laitureilla. Silloin aluksen ei tarvitse käyttää apukoneita sähkön tuottamiseen laiturissa ollessaan ja desibelitasoja on saatu laskettua. Lisäksi meluhaittoihin puututaan kattavalla teknisellä ohjeistuksella esimerkiksi ramppikolinan vähentämiseksi.

Päästöt ilmaan

Keskeisimpiä satamatoiminnan ja alusliikenteen ilmanpäästöjä ovat typen- ja rikinoksidit sekä kasvihuonekaasut. Typenoksidit rehevöittävät Itämerta, rikinoksidit puolestaan happamoittavat vesistöjä. Rikkiin on sitoutuneena myös pienhiukkasia, jotka ovat erityisen haitallisia ihmisen terveydelle.

Laivaliikenteen rikki- ja pienhiukkaspäästöt ovat selvästi pienentyneet vuonna 2010 voimaan tulleen rikkidirektiivin myötä.

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) siirrettävä ilmanlaadun mittausasema on joka toinen vuosi jossain Helsingin Sataman alueella. Mittauksilla tarkkaillaan pääasiassa laivojen, autoliikenteen ja työkoneiden päästöjä, energiantuotantoa sekä kaukokulkeumaa. Helsingin Sataman ilmanpäästöt ovat melko pieniä verrattuna muihin lähteisiin.

Lisätietoja mittausasemista ja ilmanlaadun tarkkailusta Helsingissä 

HSY:n  pääkaupunkiseudun Ilmanlaatukatsaus

Laivaliikenteen rikkipäästöt ovat entisestä selvästi pienentyneet, kun Itämeren erityisalueelle astui vuonna 2010 voimaan rikkidirektiivi. Vuoden 2015 alusta alkaneen tiukennuksen jälkeen laivojen rikkipäästöjä rajoitetaan 0,1 %:iin koko Itämerellä. Käytännössä tämä merkitsee polttoaineen rikkipitoisuuden sääntelyä. Vaihtoehtoina vähärikkiselle polttoaineelle on poistokaasujen pesurien käyttö tai vaihtoehtoiset polttoaineet, esimerkiksi nesteytetty maakaasu, LNG tai biopolttoaineet.

Myös Katajanokan laiturilla Viking Linen käytössä oleva maasähköjärjestelmä pienentää päästöjä ilmaan omalta osaltaan. Kun alus on laiturissa ollessaan kytketty maasähköön, sen apumoottoreiden käytön tarve vähenee.

Alusjätteet

Helsingin Sataman jokaisella laiturilla on mahdollisuus jättää jätevedet suoraan viemäriin, eikä niiden jättämisestä peritä erillistä maksua.

jätevesi
Helsingin Sataman hintakannustin puree: 2016 lähes 90 % kansainvälisistä risteilyaluksista jätti jätevettä Helsingissä.

Alusjätelainsäädännön mukaan alusten on jätettävä jätteensä satamaan. Säännöllisessä liikenteessä olevat alukset voivat saada Trafilta (Liikenteen turvallisuusvirasto) vapautuksen jätteidenjättöpakosta, jos niillä on jätehuoltosopimus suoraan jätehuoltoyrityksen kanssa. Säännöllisesti Helsinkiin liikennöivät alukset toimivatkin juuri näin, joten Helsingin Satama Oy välittää jätehuollon lähinnä kansainvälisille risteilyaluksille ja joillekin rahtialuksille.

Aluksilla muodostuvat jätteet jaotellaan kiinteisiin jätteisiin, öljyisiin jätteisiin ja jätevesiin. Lisäksi monet alukset lajittelevat kiinteitä jätteitä eri jätejakeisiin, ja niiden kierrättäminen satamassa on mahdollista.

Jätevesien käsittelystä johtuvien hajuhaittojen vähentämiseksi matkustaja-alukset esikäsittelevät jätevesiään ennen sen jättämistä satamaan. Lisäksi Vuosaaren satamassa on tähän tarkoitukseen rakennettu erillinen jätevesien esikäsittelylaitos.

Yhä useammin alukset jättävät jätevetensä maihin käsiteltäväksi. Vuonna 2016 lähes 90 % kansainvälisistä risteilylaivoista jätti jätevettä Helsingin sataman laitureilla.

alusjätevedet
Aluskäynteihin suhteutettuna risteilyalukset jättävät varsin paljon jätevettä Helsingin satamassa.

Itämeren erityisalueelle on astumassa voimaan käymäläjätevesien jättökielto uusille laivoille 1.6.2019. Nykyisille risteilylaivoille määräaika on 1.6.2021 ja laivat, jotka saapuvat Itämeren ulkopuolelta ja purjehtivat suoraan Pietariin, saavat siirtymäajan 1.6.2023 saakka.

Helsingin Sataman jokaisella laiturilla on mahdollisuus jättää jätevedet suoraan viemäriverkkoon, minkä kautta ne menevät suoraan Helsingin Seudun Ympäristöpalveluiden (HSY) käsittelyyn. Jätevesien jättämisestä ei peritä erillistä maksua.

Itämeren alueella on yleisesti käytössä monenlaisia kannustimia jätteiden jättämiseksi satamaan. Helsingin Satamankin alusjätemaksut perustuvat aluksen kokoon, ei siihen jättääkö alus jätettä satamaan vai ei. Helsingin Satama ei peri jäteveden jättämisestä erillistä maksua ja vuonna 2016 otimme lisäksi käyttöön uudenlaisen hintakannustimen: kiinteiden ja öljyisten jätteiden alusjätemaksuista saa 20 % alennuksen, kun samalla jättää satamaan jätevettä.

Helsingin Satama kehittää aktiivisesti alusjätehuoltoa. Vuosina 2014 ja 2015 satamassa käyviä risteilyaluksia on palvellut jätehuoltoyrityksen jäteneuvoja. Painopiste on ollut Länsisatamassa, mutta toimintaa on tarkoitus laajentaa myös Eteläsatamaan. Lisäksi kartoitamme mm. parhaillaan sopivien kiinteiden jätejakeiden jatkohyödyntämismahdollisuuksia.

Kaikilla Helsingin Sataman satamanosilla on jätehuoltosuunnitelmat

Jätteidenkäsittelyn ohjeet

Vesistövaikutukset

Sataman vaikutuksia ympäröiviään merialueeseen ja alueen kalatalouteen on tarkkailtu vuosia. Voimassa olevien ympäristölupien mukaisesti säännöllistä merialueeseen kohdistuvaa tarkkailua toteutetaan Vuosaaren edustalla kahdessa tarkkailupisteessä. Saatujen tulosten valossa Helsingin Sataman vaikutukset esimerkiksi merialueen kalatalouteen ovat melko pienet.

Myös Helsingin Sataman erilaisiin kehityshankkeisiin liittyvän rakentamisen vesistövaikutuksia rajoitetaan ja tarkkaillaan. Vesirakentaminen edellyttää vesilupia, jotka määrittelevät mm.

  • suunnitelmalliset mittaukset
  • näytteenotot ja mm. virtaus/samentumismallinnukset
  • ympäristömaksut
  • tarvittavat selvitykset
  • mahdolliset vesistötarkkailut myös rakentamisen jo loputtua

 

Lisätietoa merenkulun ympäristöasioista Trafin sivuilta