Vuoden Projekti 2022 -kilpailussa kunniamaininta Vuosaaren väylän syvennykselle

26.10.2022
Uutiset
Nostureita ja ruoppaaja Vuosaaren sataman altaassa.
Kuva: Ramboll.

Projektiammattilaiset ry (PRY) palkitsi Projektipäivillä 25.10.2022 kunniamaininnalla kaksi hanketta: Ramboll Oy:n Väylävirastolle, Helsingin Satamalle ja Helsingin kaupungille toteuttaman projektin Vuosaaren sataman ja meriväylän syventämisestä sekä Ruokaviraston projektin maatalousluonnon monimuotoisuuden tukemisesta.

– Nyt kunniamaininnalla palkittavat projektit ovat hyvin onnistuneita, ansiokkaita projekteja. Huomionarvoista on, että näissä projekteissa painottuivat nyt kestävän kehityksen ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteet, ja niillä on myös yhteiskunnallisesti merkittävää vaikutusta. Me PRY:ssä haluamme vahvistaa projektiammattilaisten osaamista ja valmiuksia toimia yhä vaativammassa toimintaympäristössä, toteaa PRY:n toimitusjohtaja Anna-Maria Mäkelä.

Vuosaaren satama on Suomen toiseksi suurin konttiliikennesatama. Itämeren konttialusliikenteen kehityksen myötä satamiin suuntautuvien kuljetusten aluskoko on kasvanut. Väylän kulkusyvyys olisi jatkossa rajoittanut satamaan kulkevien alusten kokoa ja heikentänyt liikenteen toimintaedellytyksiä. Syventämishanke mahdollisti kuljetusten aluskoon kasvun ja kuljetuskustannusten alenemisen sekä suunnitteilla olevan monipolttoainevoimalaitoksen raaka-ainetoimitukset.

Vuosaaren meriväylä ja satama-allas syvennettiin laivaliikenteen kuljetusvaatimusten mukaiseksi: 11 metristä 13 metrin kulkusyvyyteen. Rakentaminen alkoi toukokuussa 2020 ja uusi väylä otettiin käyttöön marraskuussa 2021. Keskeistä oli ajoittaa työt ajankohtaan, joka tuotti ympäristölle ja laivaliikenteelle vähiten haittaa.  

Väylä saatiin käyttöön aikataulussa. Hankkeen alkuperäinen kokonaiskustannusarvio oli  33,6 M€. Tämä alittui lähes 10 miljoonalla eurolla urakkasopimuksen alittumisen ansiosta. Hyötykäyttöön kelpaamattomat maa-ainekset läjitettiin meriläjitysalueelle ja louhemassat hyödynnettiin Helsingin kaupungin aluerakentamisessa. 

Tilaaja- ja rakennuttajaosapuolina toimivat Väylävirasto, Helsingin Satama Oy ja Helsingin kaupunki. Rakennuttaja- ja valvontakonsulttina hankkeessa oli Ramboll CM Oy. Urakoitsijana toimi Terramare Oy.

Rambollin strategia on olla luomassa kestävää yhteiskuntaa. Hankkeessa toteutettiin kestävän kehityksen mukaista materiaalien hyötykäyttöä ja laajasti tietomallipohjaista suunnittelua. 

Vuosaaren väylä ja satama pidettiin auki koko hankkeen ajan ja onnettomuuksilta sekä työtapaturmilta vältyttiin. Turvallisuus vaati merkittäviä panostuksia vesiliikenteen ja työkoneiden yhteensovittamiseen. Meriteitse toteutettu louhekuljetus vähensi rakentamisen ympäristö- ja liikennehaittoja sekä kustannuksia. Vesialuetta tarkkailtiin säännöllisesti ja kalastovaikutuksia kompensoidaan hankkeessa vuoteen 2023 asti.

Lue PRY:n koko tiedote täällä.